Cookies op de KCI-website
Wij gebruiken cookies om uw browse-ervaring op onze website te verbeteren. Bezoek ons privacybeleid voor meer informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken. Wij adviseren u om het gebruik van cookies te accepteren voor een betere navigatie.
Toegankelijkheidshulp | Sitemap | Contact met ons opnemen | Klantenservice VAC +31 (0)40 303 1099
Nederland Change Country
Home  |  Aandoeningen  |  Producten  |  Klinisch Bewijs  |  Opleiding en Training  |  Voor Patiënten  |  Klantenservice
U bent hier Home > Disclaimer
Afdrukken

Disclaimer

KCI Europe Holding B.V.
Papendorpseweg 95
3528 BJ UTRECHT
KVK nr: 30102973
BTW nr: NL800614069B01

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. Deze site is eigendom van en wordt beheerd door KCI dat gedefinieerd wordt als Kinetic Concepts, Inc. en alle dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot KCI USA, Inc., KCI Licensing, Inc., KCI International, Inc., KCI Europe Holding B.V. en KCI Medical Resources. KCI bezit andere websites, maar deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels voor bezoekers aan deze KCI-site en zijn niet van toepassing op andere websites van KCI. U dient de gebruiksvoorwaarden op andere KCI-websites te lezen als u die bezoekt.

Onder bezwarende titel, met inbegrip van uw gebruik en toegang tot enig gedeelte van deze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden zoals blijkt uit uw gebruik en/of toegang tot de website:


Terug naar boven

WIE KUNT U IN NOODGEVALLEN BELLEN?

DEZE WEBSITE GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES. ALS U DENKT DAT U SPOEDEISENDE MEDISCHE HULP NODIG HEBT, NEEMT U ONMIDDELLIJK TELEFONISCH CONTACT OP MET UW ARTS OF DE PLAATSELIJKE EERSTEHULPDIENST (D.W.Z. 112)


Terug naar boven

OVER DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Deze site kan informatie bevatten over medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde arts of andere medische hulpverlener. U mag deze informatie niet gebruiken om de diagnose te stellen voor een gezondheidsprobleem of ziekte; u moet altijd de hulp inroepen van een bevoegde arts of andere medische hulpverlener. Patiënten dienen altijd een medisch bevoegde hulpverlener, zoals een arts, te raadplegen voor de juiste diagnose en advies over welke behandeling geschikt kan zijn in zijn of haar situatie. Het materiaal op deze website dient uitsluitend ter algemene voorlichting. De informatie die u op deze website leest, kan de relatie die u met professionals in de gezondheidszorg hebt, niet vervangen. KCI beoefent geen geneeskunde, levert geen medische services en geeft geen advies en de informatie op deze website mag niet als zodanig worden beschouwd.


Terug naar boven

INTELLECTUEEL EIGENDOM

© 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden.Alle afbeeldingen op deze site zijn eigendom van, geautoriseerd of met toestemming gebruikt door KCI Licensing, Inc. en aan KCI gelieerde bedrijven voor uitsluitend gebruik op deze site. Het is verboden deze afbeeldingen zonder toestemming te gebruiken, te reproduceren of weer te geven.

GORE-TEX® of GORE® Medical fabric is een gedeponeerd handelsmerk van W. L. Gore and Associates. 3M™ en Tegaderm™ zijn handelsmerken van 3M Company. Tenzij specifiek in de inhoud van de website wordt aangegeven, zijn alle andere handelsmerken en dienstmerken die de producten of services op deze website identificeren en de daarbij behorende koppelingen of anderszins hierin wordt aangeduid, gepatenteerd door KCI Licensing, Inc., aan haar gelieerde bedrijven en licentiegevers.

Veel of liever de meeste producten en services van KCI waarnaar op deze website wordt verwezen [www.kci-medical.nl] zijn gepatenteerd in sommige rechtsgebieden of er is een octrooi voor aangevraagd. Niets hierin mag worden uitgelegd als verlening van een licentie of recht volgens enig KCI Licensing, Inc. patent, copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechtelijke rechten van KCI Licensing, Inc. of aan haar gelieerde bedrijven en hun respectieve licentiegevers (gezamenlijk 'KCI'). U erkent dat het materiaal op deze site gepatenteerd is door KCI en aan haar gelieerde bedrijven. U mag het intellectuele eigendom op deze site alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk wordt toegestaan in de gebruiksvoorwaarden en voor geen enkel ander doel. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel eigendomsrechtelijke kennisgeving of erkenning van enig materiaal dat u van deze site gebruikt, zult verwijderen. U stemt er tevens mee in dat alle informatie en gegevens op deze website of die daarvan zijn afgeleid, eigendom zijn van KCI. Het ontbreken van een handelsmerkaanduiding op een handelsmerk van KCI mag niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van de rechten van KCI met betrekking tot dat handelsmerk of enige andere intellectuele eigendomsrechten.


Terug naar boven

UW FEEDBACK, OPMERKINGEN EN IDEEËN

Hoewel KCI graag feedback, opmerkingen en ideeën van bezoekers aan de website krijgt, moet u goed begrijpen dat alle informatie die u via deze website opstuurt, geacht wordt niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd te zijn (anders dan persoonlijke informatie, zoals die term wordt gedefinieerd in ons privacybeleid). Als u via deze website ideeën, informatie, concepten, kennis, technieken of materialen naar ons stuurt, geeft u KCI hierbij onbeperkte, kosteloze, onherroepelijke toestemming om deze te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te sturen en te verdelen via ieder medium en op iedere wijze, en gaat u ermee akkoord dat KCI deze voor ieder doel mag gebruiken (commercieel of niet-commercieel).


Terug naar boven

GEEN GARANTIES

DE INFORMATIE OP DEZE SITE WORDT ZONDER MEER VERSCHAFT ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. KCI GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE BIJGEWERKT IS OF GEEN FOUTEN BEVAT. DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. KCI HEEFT NIET ALLE SITES, DIE AAN HAAR SITES ZIJN GEKOPPELD, BEKEKEN EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN EXTERNE PAGINA'S OF ANDERE SITES DIE AAN DEZE WEBSITES ZIJN GEKOPPELD EN KEURT DEZE INHOUD NIET GOED. UW GEBRUIK VAN DERGELIJKE KOPPELINGEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO.

De denkbeelden en meningen in de artikelen, publicaties en casestudies die op deze website zijn opgenomen of aan deze website zijn gekoppeld, worden niet noodzakelijkerwijs door KCI, haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde bedrijven of licentiegevers gedeeld, en hoewel de meeste onderzoeken onafhankelijk zijn, kan KCI niet garanderen dat de onderzoeksresultaten en conclusies betrouwbaar zijn.


Terug naar boven

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN VOORWAARDE ZIJN KCI, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, DOCHTERONDERNEMINGEN, TUSSENPERSONEN, MEDEWERKERS, OPVOLGERS OF AANGEWEZENEN AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SITE OF VAN DE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE WORDT VERSCHAFT. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OF DE ZOGENAAMDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHT, ACHTELOOSHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KCI IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT VOOR ZOVER DIT BIJ DE WET IS TOEGESTAAN.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KCI, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, DOCHTERONDERNEMINGEN, TUSSENPERSONEN, MEDEWERKERS, OPVOLGERS, AANGEWEZENEN, HANDELENDE PERSONEN OF LEVERANCIERS, VOOR VERLIEZEN OF SCHADE IS BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN UW FEITELIJKE SCHADE EN NIET MEER DAN U.S. $ 100.00. HET KAN ZIJN DAT IN SOMMIGE STATEN DE AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET NIET VAN KRACHT IS. ONDER GEEN VOORWAARDE ZIJN KCI, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, DOCHTERONDERNEMINGEN, TUSSENPERSONEN, MEDEWERKERS, OPVOLGERS, AANGEWEZENEN, HANDELENDE PERSONEN OF LEVERANCIERS, AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ANDERE VERLIEZEN OF SCHADE DAN HET BEDRAG DAT HIERBOVEN IS BESCHREVEN. ALLE ANDERE , DIRECTE OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET MATERIAAL DAT DAAROP IS OPGENOMEN, IS UITGESLOTEN, ZELFS ALS KCI OP DE HOOGTE GEBRACHT IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


Terug naar boven

KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Deze internetsite kan koppelingen bevatten naar andere internetsites of naar materiaal en informatie die door derden worden beheerd. KCI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit de inhoud van dergelijke sites of het gebruik van informatie die u naar dergelijke sites stuurt. KCI beoordeelt, bewaakt of controleert de privacypraktijken niet van websites die door anderen worden onderhouden en waartoe via een koppeling op deze website toegang kan worden verkregen. Deze koppelingen dienen uitsluitend voor uw gemak.


Terug naar boven

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord dat u KCI, het moederbedrijf, haar functionarissen, directeuren, tussenpersonen, medewerkers en aangewezenen verdedigt, schadeloos stelt en vrijwaart tegen alle aansprakelijkheden, eisen en onkosten, met inbegrip van advocaatkosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan, met inbegrip en zonder beperking van uw schending van de gebruiksvoorwaarden. KCI behoudt zich het recht voor op uw kosten de exclusieve verdediging en controle over zaken die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u, op zich te nemen; in dat geval stemt u ermee in dat u met KCI samenwerkt bij het doen gelden van een beschikbare verdediging.


Terug naar boven

OP DE TOEKOMST GERICHTE UITSPRAKEN

Deze internetsite bevat op de toekomst gerichte uitspraken, met inbegrip van onder andere schattingen van het management van toekomstige prestaties, inkomsten en opbrengsten, groeidoelen en het vermogen van ons management om consistente verbeteringen in de bedrijfsprestaties te bereiken. Deze op de toekomst gerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze verwachtingen ten tijde van het tijdstip waarop de uitspraken zijn gedaan en zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, zoals veranderingen in de vraag naar een KCI-product door een toename in de concurrentie, veranderingen in het terugbetalingsbeleid aan de betaler, ons vermogen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen en algemene economische omstandigheden, die ertoe kunnen leiden dat we onze financiële ramingen van dat moment en andere verwachtingen niet bereiken. Alle informatie op deze website stamt van de datum waarop deze is voorbereid en is sindsdien niet bijgewerkt. We nemen niet de plicht op ons om deze informatie bij te werken. Meer informatie over potentiële factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op ons bedrijf en de financiële resultaten, is opgenomen in onze rapporten die zijn ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), met inbegrip van onze jaarrapporten op formulier 10-K en in onze kwartaalrapporten op formulier 10-Q, inclusief onder andere de secties getiteld Risicofactoren en Discussie van het management en analyse van de financiële toestand en bedrijfsresultaten die gedeponeerd zijn bij de SEC en beschikbaar zijn op de website van Securities and Exchange Commission (SEC) op www.sec.gov.


Terug naar boven

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN

Deze KCI-website bevat informatie over producten die in een bepaald land al dan niet verkrijgbaar kunnen zijn en in verschillende landen al dan niet door een overheidsinstantie voor verschillende indicaties en beperkingen zijn goedgekeurd. Ieder land heeft specifieke wetten, voorschriften en medische praktijken met betrekking tot de communicatie over medische of andere informatie over medische producten op het internet. Niets hierin mag worden uitgelegd als reclame voor een product of een indicatie van een product die niet is goedgekeurd door de wetten en voorschriften van het land waarin de lezer verblijft.


Deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Texas. Iedere illegale daad met betrekking tot deze website zal uitsluitend worden voorgelegd aan rechterlijke bevoegdheid van de federatieve en staatsrechtbanken in de staat Texas. Niettegenstaande het voorgaande is het KCI toegestaan om bepaalde rechtsmiddelen in te stellen door het vragen van een voorlopige voorziening (of een gelijkwaardige dringende juridische voorziening) in welke jurisdictie dan ook.


Terug naar boven

ANDERE REGELS OVER DEZE WEBSITE

Naast de regels in deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, kunnen er voor bepaalde services of materiaal in bepaalde secties op deze website andere voorwaarden gelden, zoals wanneer u uitgebreide services koopt of als u op deze website op een koppeling drukt. Lees het privacybeleid van KCI als u wilt weten hoe we de informatie die we via deze website verzamelen, beschermen en gebruiken.
Uw verplichtingen onder deze sectie en de sectie Uw feedback, Intellectueel eigendom, Schadeloosstelling, Geen garanties en Beperkte aansprakelijkheid blijven ook na beëindiging van de gebruiksvoorwaarden van kracht.

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met rechterlijke bevoegdheid, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, die dan ook volledig van kracht blijven. Geen afstandsverklaring van enige van de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid zal worden opgevat als een afstandsverklaring van een dergelijke bepaling of voorwaarde of een andere bepaling of voorwaarde.

Door uw gebruik van en toegang tot de website van KCI maakt u kenbaar dat u het privacybeleid van KCI begrijpt en ermee akkoord gaat; dit beleid wordt beschreven in het  Online privacybeleid .


  • Delen via Facebook
  • Delen via Twitter
  • Bezoek onze YouTube pagina

Belangrijke boodschap voor patiënten

Disclaimer | Privacybeleid | Contact met ons opnemen


© 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden.    DSL# 09-03-193.NL
De informatie op deze website is zo opgesteld dat u hem uitsluitend kunt bekijken binnen Nederland. Deze website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in verschillende landen en al dan niet door regelgevende overheidsinstanties voor de handel zijn goedgekeurd voor verschillende indicaties en beperkte toelating in de verschillende landen.